Ympäristöteekkarikilta ry:n säännöt

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

§1
Yhdistyksen nimi on Ympäristöteekkarikilta ry. Yhdistyksen nimen lyhennyksenä käytetään nimeä YKI. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Guild of Environmental and Energy Engineering, lyhennettynä YKI.
§2
Ympäristöteekkarikilta ry jatkaa 1.2.1996 perustetun Ympäristöteekkarikillan toimintaa, joka on saanut alkunsa 10.2.1993 perustetusta ympäristöseura Eroosiosta. Ympäristöteekkarikilta ry:n ikä lasketaan ympäristöseura Eroosion perustamispäivämäärästä 10.2.1993.
§3
Killan kotipaikka on Tampere.
§4
Killan virallinen kieli on suomi.
§5
Killan tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoita ja muita ympäristö- ja energiatekniikan opiskelusta kiinnostuneita, ajaa jäsentensä opiskeluun liittyviä etuja, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä edistää ja ylläpitää teekkarikulttuuria.
§6
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, illanviettoja ja opintomatkoja. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaan, hallintoelimiin ja henkilökuntaan.
§7
Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Kilta voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

II LUKU Jäsenet ja maksut

§8
Killan jäseniä ovat varsinaiset ja kannatusjäsenet sekä kunniajäsenet.
§9
Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.
§10
Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.
§11
Killan kokous tai killan hallituksen kokous hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet.
§12
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.
§13
Esityksen kunniajäsenyydestä tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä.
§14
Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan.
§15
Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan vaalikokous.
§16
Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
§17
Varsinaisen jäsenen tulee maksaa killan kuluvan lukuvuoden jäsenmaksu lokakuun loppuun mennessä ja kannatusjäsenen kalenterivuoden jäsenmaksu maaliskuun loppuun mennessä, muutoin jäsenen katsotaan eronneen killasta. Eronneeksi katsotaan myös varsinainen jäsen, joka ei enää täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.
§18
Jäsen voi milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa killasta jäsenmaksua ei palauteta.
§19
Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus korkeintaan kuuden kuukauden määräajaksi kieltää jäseneltä osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta killan tarjoamiin palveluihin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
§20
Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on tehtävä (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
§21
Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III LUKU Killan kokoukset

§22
Killan yleiskokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan yleiskokoukset kutsuu koolle killan hallitus. Näissä säännöissä killan yleiskokouksista käytetään nimitystä killan kokous.
§23
Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
- käsiteltävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
- käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös;
- kuultava toiminnantarkastajien lausunto; sekä
- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
§24
Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
- valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
- valittava (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä;
- hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle;
- päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
§25
Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan kokous niin päättää, killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
§26
Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja sen yhteydessä on esitettävä kokouksen esityslista sekä siihen sisältyvät liitteet.
§27
Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä.
§28
Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolooikeus voidaan myöntää myös kiltaan kuulumattomalle. Valtakirjalla ei saa äänestää.
§29
Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit

§30
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.
§31
Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
§32
Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.
§33
Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.
§34
Jos tehtävään tai asemaan valitaan useita henkilöitä, vaali toimitetaan suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
§35
Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

§36
Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.
§37
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
§38
Hallituksen tehtävänä on:
- johtaa killan toimintaa, edustaa kiltaa sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
- valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
- laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
- vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta, kuten sidosryhmäyhteistyöstä, edunvalvonnasta sekä ohjelma-, tiedotus-, ja fuksitoiminnasta;
- hyväksyä uudet jäsenet;
- kutsua killan kokoukset koolle;
- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi.
§39
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.
§40
Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.
§41
Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.
§42
Killan kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous ja hallitus voivat antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
§43
Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästään vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
§44
Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous

§45
Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.
§46
Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.
§47
Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua killan talouteen ja hallintoon.

VII LUKU Erityisiä määräyksiä

§48
Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.
§49
Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.
§50
Killan virallisesta ilmoitustaulusta päättää hallitus. Ilmoitustaulua siirrettäessä siirrosta on ilmoitettava kolme (3) viikkoa etukäteen voimassaolevalla ilmoitustaululla ja jäsenistön sähköpostilistalla.
§51
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.
§52
Kilta katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut killan kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
§53
Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi siirtyvät sen varat ja omaisuus Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen §5 mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat §5 mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.
§54
Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.
§55
Muutoin noudatettakoon yhdistyslakia.
§56
Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.