Killan säännöt

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus


§1
Yhdistyksen nimi on Ympäristöteekkarikilta, lyhennettynä YKI. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Kilta on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.
§2
Kilta on perustettu 1.2.1996. Kilta jatkaa 10.2.1993 perustetun ympäristöseura Eroosion toimintaa.
§3
Killan kotipaikka on Tampere.
§4
Killan virallinen kieli on suomi.
§5
Killan tarkoituksena on edistää ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi killan tarkoituksena on herättää ja ylläpitää teekkarikulttuuria.
§6
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, illanviettoja ja opintomatkoja. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin sekä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hallintoelimiin ja henkilökuntaan.
§7
Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

II LUKU Jäsenet ja maksut


§8
Killan jäseniä ovat varsinaiset ja kannattavat jäsenet sekä kunniajäsenet.
§9
Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.
§10
Jokainen killan toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään killan jäseneksi maksamalla killan jäsenmaksun.
§11
Luopuessaan TTYY:n jäsenyydestä luopuu killan varsinainen jäsen myös killan jäsenyydestä. Luopuessaan killan jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle, sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
§12
Killan kannattavaksi jäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö.
§13
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.
§14
Esityksen kunniajäsenyydestä tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä.
§15
Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous.
§16
Killan kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan vaalikokous.
§17
Killan kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
§18
Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä.
§19
Kannattavan jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.
§20
Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
§21
Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen killan järjestämiin tilaisuuksiin.
§22
Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

III LUKU Killan kokoukset


§23
Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus.
§24
Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin käsiteltävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös kuultava tilintarkastajien lausunto päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä
§25
Vaalikokous on pidettävä loka, marras- tai joulukuussa ja siinä on ainakin valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valittava tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä hyväksyttävä hallituksen valmistelemat toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle.
päätettävä seuraavan toimikauden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus.
§26
Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
§27
Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
§28
Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä.
§29
Killan kokouksissa on äänioikeus kaikilla killan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteensa. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
§30
Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit


§31
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
§32
Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
§33
Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.
§34
Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
§35
Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
§36
Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt


§37
Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.
§38
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
§39
Hallituksen tehtävänä on: johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi kutsua killan kokoukset koolle päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi.
§40
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.
§41
Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.
§42
Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.
§43
Killan kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous ja hallitus voivat antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
§44
Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästään vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
§45
Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous


§46
Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) tilintarkastajaa.
§47
Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin tilintarkastajien sitä pyytäessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII LUKU Erityisiä määräyksiä


§48
Killan kokouksen tai hallituksen päätöksestä on killan varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kiltaa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta killan hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.
§49
Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous.
§60
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.
§51
Kilta katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut killan kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
§52
Killan purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.
§53
Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.
§54
Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.
§55
Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 5.2.2009.