Edunvalvonta

Petra Oksa

petra.oksa@student.tut.fi

Kaisa Järvinen

kaisa.jarvinen@student.tut.fi

Nelli Putkonen

nelli.putkonen@student.tut.fi

Varpu Orasuo

varpu.orasuo@student.tut.fi

Ympäristöteekkarikillan hallopedit vuonna 2017

Vaikka kilta onkin usein opiskelijalle tärkein opiskelijayhteisö, killalla ei kuitenkaan ole virallista asemaa yliopistossa, vaan lain mukaan opiskelijoita edustaa ylioppilaskunta. Selvimmin tämä näkyy niin, että ylioppilaskunta nimeää opiskelijaedustajat kaikkiin yliopiston hallintoelimiin. Opiskelijan kannalta tärkeimmät näistä elimistä ovat koulutusohjelman johtoryhmä, tiedekuntaneuvosto, opetusneuvosto ja konsistori. Nämä kaikki kokoontuvat noin kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta.

Lähimmäksi oman koulutusohjelman kehittämistyötä pääsevät koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijaedustajat. Johtoryhmässä istuu kaksi opiskelijaedustajaa, opintoneuvoja, opintosuunnittelija ja yksi henkilökunnan edustaja jokaiselta koulutusohjelman tärkeäksi katsomalta laitokselta. Johtoryhmä ei tee virallisia päätöksiä, mutta käytännössä se valmistelee suuren osan koulutusohjelman muuttamista koskevista päätöksistä tiedekuntaneuvostolle.

Jos esimerkiksi haluaa muuttaa pää- tai sivuaineisiin sisältyvien kurssien listaa tai poistaa kokonaan ainekokonaisuuksia, johtoryhmä on oikea paikka vaikuttamiseen. Ryhmässä käsitellään myös vuosittain opiskelijoiden etenemistilastoja ja valmistumiskyselyiden tuloksia, ja pohditaan, mitä ilmenneille ongelmille olisi tehtävissä. Opintosuunnittelijan esittelyn pohjalta johtoryhmä tekee myös käytännössä lopullisen esityksen siitä, ketkä valitaan hakemusten perusteella koulutusohjelman opiskelijoiksi suoraan DI-vaiheeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että koulutusohjelma tai laitokset itse voivat järjestää toisinaan epävirallisempia tapaamisia, joihin voidaan ottaa virallisten opiskelijaedustajien lisäksi myös muita kiinnostuneita, kuten killan hallituksen jäseniä, ja näissäkin tapahtumissa opiskelijoiden ongelmia voi tuoda esille.

Yksittäisen opiskelijan kannalta yliopiston hallintoelimistä merkittävintä päätösvaltaa käyttää tiedekuntaneuvosto. Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma kuuluu yhdessä biotekniikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman kanssa luonnontieteen ja ympäristötekniikan tiedekuntaan, ja sen tiedekuntaneuvostossa on neljä opiskelijajäsentä seitsemän professorin ja neljän muun henkilökunnan edustajan lisäksi. Näitä paikkoja ei ole varsinaisesti jaettu eri koulutusohjelmien opiskelijoille, mutta käytännössä jokaisen ohjelman opiskelijoille on yleensä annettu vähintään yksi paikka ja yksi varapaikka.

Tiedekuntaneuvoston tärkeimpiä päätöksiä ovat tiedekunnan koulutusohjelmien opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset, eli käytännössä se, mitä kursseja tutkintoon sisältyy ja millaisia pää- ja sivuainekokonaisuuksia ne muodostavat. Tiedekuntaneuvosto myös määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä diplomitöiden tarkastajat ja arvostelee nämä opinnäytteet lopullisesti. Tämä tarkoittaa, että tiedekuntaneuvoston jäsenet saavat nähtäväkseen kaikki tiedekunnan diplomityöt ja väitöskirjat, ja voivat tutustua niiden arvosteluperusteisiin. Kandidaatintöistä jäsenet näkevät vain arvostelun ja aiheen. Neuvostossa käsitellään lisäksi monia tiedekunnan ja sen koulutusohjelmien kehittämiseen liittyviä asioita. Ainakin omassa tiedekunnassamme opiskelijoiden mielipiteitä on aina arvostettu, joten kokouksissa istumisella on myös merkitystä.

Opetusneuvosto käsittelee laajoja, koko yliopiston opetukseen liittyviä asioita, ja valmistelee niihin liittyviä muutoksia. Esimerkkejä tällaisista asioista voisivat olla vaikkapa periodien määrän muuttaminen tai kurssien yleiset pisteyttämisperiaatteet. Opetusneuvostossa on kolme opiskelijaedustajaa. Tutkimuksen puolella vastaavia laajoja asioita käsittelee tieteellinen neuvosto, mutta siellä olevien kahden opiskelijaedustajan tulee olla jatko-opiskelijoita. Konsistori on puolestaan kymmenjäseninen yliopiston korkein akateemisista asioista päättävä elin. Siellä on kolme opiskelijaedustajaa, ja sillä on viimeinen sana päätettäessä esimerkiksi opiskelijoiden valintaperusteista ja -määristä, monista yliopiston säännöistä ja yliopistosäätiön hallituksen valinnasta.